top of page

כריתת / העתקת עצים 

במצבים מסויימים יש צורך לבקש מפקיד היערות היתר לביצוע כריתה או העתקה של עץ, כחלק מכל ההסדרים, הריצות והטפסים. 

הבקשה לרכיתה / העתקה של עצים נסמכת על חוות דעתו של סוקר העצים. שלא כמו הבטון, העץ נמדד על פי גילו, גובהו, מצב בריאותו, קוטר הגזע שלו, נדירותו, ועוד קריטריונים נוספים. על פי ערכו יגזר דינו.

האדריכל / המתכנן או אנחנו ב"אכת" (במסגרת הליווי) נמלא טופס בקשה לכריתה/ העתקה, נגיש אותו לפקיד היערות ונלווה אתכם עד לקבלת חוות דעת פקיד היערות ורישיון כריתה / העתקה, כחלק בלתי נפרד מתוכנית הפיתוח.

מועד ההעתקה תלוי בגורמים שונים בינהם: אילוצי לו"ז הפרויקט, נתוני אקלים אזוריים ממוצעים ונתוני אקלים ייחודיים במועד ההעתקה, נתוני קרקע / מסלע, פעולות אגרוטכניות מסייעות והכנות מוקדמות (שיקבעו ויפורטו ע"י האגרונום/בעל מקצוע במפרט הטכני) בעונות החורגות מן ההמלצה, מצבו הפיזיולוגי של העץ במועד ההעתקה (בנשירה/לא בנשירה, פריחה, רגישות קליפת העץ וכד') והכל לפי שיקול דעת מקצועי מנומק ובכפוף לטכניקות העתקה.  

bottom of page