top of page

סקר עצים 

סקר עצים להיתר בניה

סקר עצים להיתר בניה, תב"ע, תת"ל, כחלק מהליכי תכנון ובנייה, לאדריכלים, גופים ממשלתיים, מוסדות ציבוריים, יזמים ופרטיים.

סקר עצים מפורט, הכולל: ריכוז נתונים, חוות דעת אגרונום, סיכום והמלצות.

עם קבלת תוכנית מודד (-dwg) יבוצע סקר העצים ויוגש לאדריכל. 

סקר עצים כולל:

ביקור בחלקה, זיהוי העצים, הגדרת ערכם, צילום העצים וריכוז נתונים בטבלאות.

 • כמות העצים

 • מין העץ

 • מימדי העץ (קוטר גזע, קוטר נוף, גובה)

 • מצב בריאותי של העץ

 • נדירות העץ

 • שווי העץ

 • התכנות העתקה

 • הערות ועוד

אפשרות לליווי עד לקבלת רישיון כריתה / העתקה:

אפשרות ליווי: ביצוע הסקר, מסירתו לפקיד היערות עד לקבלת רישיון כריתה / העתקה.  

ניהול וליווי כוללים:

 1. סימון ייעוד העצים על גבי תוכנית מדידה (שימור, כריתה, העתקה).

 2. מילוי והגשת טופס בקשת כריתת / העתקת עצים.

 3. הגשת סקר העצים לפקיד היערות עד לקבלת היתר.

הדרישה לסקר עצים אובייקטיבי, מפורט, מלא.

חוות דעת האגרונום נועדה לתת מענה אובייקטיבי לשאלת ערכם של העצים בשטח נתון.

תיקון החוק מגדיר מחדש קריטריונים שהיו נתונים לפרשנויות שונות וגרמו למניפולציות ומחלוקות.

"מצב בריאותו של העץ", "יחודו ותרומתו לסביבה", כפי שדווחו לפקידי היערות, היו נתונים לדעות סובייקטיביות, עצים דומים קבלו פרשנות שונה, וההחלטה לגביהם היתה לא ברורה.

על מנת להסיר ספקות, למנוע חוסר עקביות, בלבול וסירבול בירוקרטי, נקבע התיקון החדש, כיום סקר העצים מכיל נתונים אובייקטיביים, כולל מספור וצילום תמונות העצים.

להלן חלק מהנתונים בסקר:

 1. מיקום העץ – ניתן ציון לעץ על פי מיקומו. עצים בערים ובמרחבים הבנויים משפיעים ישירות על הציבור ולאורך זמן לעומת עצים במרחב הפתוח. הבדלה זו נוצרה בשל ההקשר המרחבי של העץ ותועלתו הציבורית. עצים המצויים במרחבים הפתוחים מצויים בסכנת פיתוח תשתיות אורכיות (כבישים, מחלפים, מסילות, צנרות הובלה לתשתיות) וחלקם הגדול מוגן בתחומי שמורות הטבע, היערות, והגנים הלאומיים. 

 2. מין, ערך ופוטנציאל העץ / פוליגון (קבוצת עצים) - השמות המדעיים וערכם של העצים לפי טבלת ערכיות שמפרסם הרגולטור, ציון בסקר נע מ-1 נקודות עד-5 נקודות.

 3. כמות - מספר העצים ומס' הרישום כפי שרשם המודד.

 4. מצב בריאותי – שיטת הניקוד החדשה של המצב הבריאותי בוחנת את: זווית נטיית הגזע ושיעור המזיקים, הפגעים והרקבונות בעץ. כל מדרגת ניקוד מתייחסת למצב שונה של זווית הנטייה ושיעור המזיקים, הפגעים והרקבונות. מצבו הבריאותי של העץ נקבע על סמך בדיקה ויזואלית חיצונית ומתייחס למצב העץ במועד עריכת הסקר. 

 5. גובה העץ - במטרים 

 6. שימור - שימור העץ מתייחס לטיפול אגרונומי גנני ולהגנה על עץ ותיק על ידי השארתו במקומו ואכיפת חוקים למניעת פגיעה אפשרית בו.

 7. חופת העץ – קוטר חופת העץ, חופת העץ משפיעה ותורמת תרומות אקולוגיות, סביבתיות, נופיות והאקלימיות. ככל שחופת העץ גדולה יותר כך תרומתו למרחב הסביבתי רבה יותר. הציון יקבע לפי הקוטר הגדול ביותר של החופה. 

 8. עץ בוגר - עץ שגובהו 2 מטרים לפחות וקוטר הגזע בגובה 130 ס"מ, מעל פני הקרקע 10 ס"מ לפחות.

 9. עץ ותיק - עץ שגילו מעל 60 שנה.

 10. עץ נדיר - עץ נדיר, פיסולי או ייחודי.

איתי חובשי

 אגרונום  .B.Sc. Agr סוקר עצים מומחה.

גוזם מומחה מטעם משרד החקלאות מס' 1014

בהכנת הסקר מעורבים שלושה גורמים מקצועיים: 

1. מודד מוסמך 

המודד מודד את נתוני השטח.

הוא מודד את גודלו ואת מה שיש בוא, כמו: עמודי חשמל, עצים, גבולות.

עצים בוגרים הוא מסמן וממספר. 

המודד יתן לכם תמונת מצב וטופוגרפיה של המגרש במערומיו על כל חסרונותיו ויתרונותיו בעזרת מכשירים אלקטרו אופטיים המודדים מרחקים וזוויות. הוא מעביר את הנתונים שאסף למחשב לצורך עיבוד והכנת מפה לקראת רישומן במרשם המקרקעין, (טאבו).

הוא יכין תוכנית וייתן אותה לסוקר העצים ולאדריכל / מתכנן.

2. סוקר–מומחה (לרבות: אגרונום/ אקולוג/ אדריכל נוף/ הנדסאי נוף) מאושר ע"י פקיד היערות הרלוונטי.

בהתאם להוראות תיקון 101 (שימור עצים בוגרים) לחוק התכנון והבניה, ולתיקון מס' 6 לפקודת היערות.

הסוקר יבדוק ויעריך כל עץ ועץ, ייתן חוות דעת מקצועית ויכתוב באופן מפורט נתונים והמלצות במסמך הנקרא: סקר עצים.

עצים בודדים, קבוצות עצים, עצים בוגרים, נדירים, מוגנים, חריגים - הוא יאמוד ויקבע את ערכיותם.

סקר העצים נועד לקבוע אילו עצים שישארו במקומם, אילו לגיזום, העתקה או כריתה.

סקר עצים כולל: שם העץ, כמות, גובה, גיל, מצב בריאותי, ועוד נתונים והערות על מצבם של העצים כמו: צילום העצים, רדיוס השורשים, קוטר גזעים, זווית צמיחתם ועוד. 

עם קבלת תוכנית מודד (-dwg) יבוצע סקר העצים ויוגש לאדריכל. 

אכת מציעה בנוסף לביצוע הסקר, אפשרות לליווי והגשתו לפקיד היערות ליווי עד לקבלת רישיון כריתה / העתקה.  

3. מתכנן/עורך הבקשה.

אחרי שסגרתם חוזה עם אדריכל / יזם  או מתכנן אחר, אחרי שישבתם וסיפרתם לו על בית החלומות שלכם, טרם תחילת השירטוטים וקביעת מיקום הקירות והמרפסות יש לקבוע אילו עצים נשארים ומשתלבים.

המתכנן מכין תוכניות ומגיש אותן לרשויות כל זאת לאחר שידע מה בנמצא, מי נשאר ומי נעקר והולך.

עבודת המתכנן כוללת:

 • תכנון מוקדם ותכנון סופי

 • תוכניות הגשה לרשויות, סקר עצים, נספח סניטרי, כולל כל ההסדרים הנחוצים עד לקבלת היתר בניה מהרשויות.

 • תוכניות עבודה ופיקוח

 • פרטי המבנה

 • תוכניות חשמל ואינסטלציה

 

תפקידם של המודד ושל הסוקר הם לתת לאדריכל, למתכנן/עורך הבקשה כלים לביצוע עבודת התכנון/שינוי תכנון קיים, תוך התחשבות בנתוני ערכיות העצים הבודדים/קבוצות העצים הנמצאים בשטח וזאת בטרם החל את עבודת התכנון המפורט. 

צור קשר
bottom of page