top of page

פטור מהכנת סקר עצים

בארץ קיים חוק שמטרתו שמירה והגנה על עצים בוגרים. למרות זאת, קריטריונים שונים, הקבועים בחוק מקנים פטור מהכנת סקר עצים במקרים מסוימים. 

 

כאן רשומים המקרים בהם ניתן לקבל פטור כפי שהם רשומים בנוהל פקיד היערות.

המידע כאן הוא מידע כללי, והנהלים השונים של פקיד היערות משתנים מדי פעם, לכן מומלץ לפנות אלינו לשאלות, עדכונים והתייעצות בקשר למצבים ספציפיים. 

פטור מהכנת סקר כפי שנכתב בנוהל עבודת פקיד היערות 

הנחיות אלה הינן בסיס רחב ועם זאת אינן מקיפות את כל המקרים הקיימים.

מובהר בזאת כי באחד או יותר מהמקרים הבאים ניתן לפטור מעריכת סקר מלא כתנאי מוקדם להגשת הבקשה להיתר בניה/תכנית: 

  1.  לא קיימים במגרש עצים על פי מפה מצבית עדכנית מפורטת (בתוקף חצי שנה) והצהרת עורך הבקשה.

  2. במגרש נשוא הבקשה מצויים עד 5 עצים בוגרים בלבד .

  3. תוספת בנייה ללא תוספת תכסית שטח, כגון: בניה על גגות, סגירת מרפסת, הוספת מעלית פנימית, פרגולה מבטון.

  4. עורך הבקשה מצהיר שבמסגרת עבודות הבנייה ישמרו העצים הקיימים וסימן על פי נוהל מבא"ת את העצים במפה המצבית כעצים לשימור ונשמר מרחק מינימלי של 4 מ' מקצה גזע העץ לאזור הבניה/החפירה.

  5. עורך הבקשה מצהיר, באמצעות סוקר, כהגדרתו להלן, ובחתימתו, שכל העצים הקיימים מופיעים ברשימת עצים המותרים לכריתה ללא רישיון לחוק ו/או שזוהו כעצים מתים. 

bottom of page