top of page

סקר עצים - מילון מונחים

 1. "אילן מוגן" – עץ זית, עץ חרוב או אילן המוגן לפי צו כאמור בסעיף 14 של פקודת היערות.

 2. "גיזום" – התערבות בגידולו הטבעי של האילן באמצעות דילול, הסחה או הקצרת ענפים בכדי להתאים את האילן לסביבתו, לחזק את שלד העץ, לשפר את פריחתו, או להסיר חלקים פגועים או יבשים.  

 3. "העתקה" – עקירה של אילן מוגן או עץ בוגר משורשו ונטיעתו במקום אחר באופן שיבטיח את המשך צמיחתו.

 4. "העתקה חלקית" – העתקת עץ עם חלק מנופו בתהליך הכולל חיתוך של שורשי העץ תוך בניית מערכת שורשים מצומצמת בקוטר של מטר וחצי עד שני מטרים, גיזום חלק מצמרת העץ תוך הותרת שלד ענפי העץ והעתקתו.

 5. "העתקה מלאה" – העתקת עץ עם כל נופו בתהליך רב שלבי המכונה "ארגוז" הכולל חיתוך הדרגתי של שורשי העץ המתבצע על פני תקופה של עד שנתיים.

 6.  "כריתה" – חיתוך הגזע המרכזי של אילן מוגן או עץ בוגר בלא הותרת בדים ,וכן כל פעולה הגורמת או העלולה לגרום למותו של אילן מוגן או עץ בוגר, לרבות ריסוס, הרעלה, הסרת קליפת העץ, שריפת העץ, חיתוך שורשיו או בנייה בתוך תחום קוטר צמרתו או עקירה, למעט עקירה במהלך העתקה.

 7. "מומחה" – אגרונום, אקולוג, הנדסאי או אדריכל נוף שתחום עיסוקו העיקרי הוא עצים והינו רשום במאגר המומחים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

 8. "פקיד יערות" – פקיד יערות אזורי או פקיד יערות ארצי  או פקיד יערות ממשלתי.

 9. "פקיד יערות אזורי" – פקיד היערות שהעץ נושא בקשת הכריתה או ההעתקה נמצא בשטח שבתחום אחריותו;

 10. "פקיד יערות ארצי" – פקיד היערות הממונה על פקידי היערות האזוריים, כולם או חלקם.

 11. "פקיד יערות ממשלתי" – פקיד היערות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר הממונה על פקידי היערות האזוריים והארציים.

 12. "עץ בוגר" – עץ שגובהו שני מטרים לפחות מעל פני הקרקע, וקוטר גזעו, הנמדד בגובה 130 סנטימטרים מעל פני הקרקע,  הוא 10 סנטימטרים לפחות. ולעניין עץ בוגר במגרש שייעודו בתכנית בת-תוקף הוא מגורים – קוטר גזעו 20 ס,מ לפחות.

 13. "ערבות" – פקיד היערות רשאי להתנות את מתן רישיון הכריתה או העתקה בקבלת ערבות למימוש תנאי הרישיון.

 14. "רשות" – מועצה אזורית או מועצה מקומית או עירייה.

 15. "עורך הבקשה" – עורך הבקשה יכול להיות אדריכל/מהנדס/הנדסאי (בנין או אדריכלות), אשר יתכנן את הבניה וילווה את הליך הרישוי.

 16. "עורך התכנית" - עורך התוכנית  הינו אדריכל המתכנן את התוכנית מתאם את התכנון מול יועציה ומלווה את הליך אישורה.

 17. "גורם מוסר מידע" - גורם מאשר הינו מושג חדש המופיע בחוק התכנון והבנייה החדש .הכוונה היא לגוף שאינו מוסד תכנון ואישורו מהווה תנאי להיתר לפי חוק התכנון והבנייה או לפי חוק אחר.  

bottom of page